Terms & Conditions

 

Algemene voorwaarden


1. Algemeen


Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website www.Shura.eu en op alle overeenkomsten die tot stand komen tussen u en Shura.

Shura heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.
Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich, zonder voorbehoud, akkoord met de 
algemene leveringsvoorwaarden.

 

2. Aanbiedingen
en prijzen

2.1 Alle aanbiedingen op de website zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.


2.2 Shura kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden als u redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3 De op de website vermelde prijzen zijn in euro's en inclusief BTW. Een bijdrage in de verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, aan u vermeld. Deze bijdrage kan afhankelijk zijn van de ordergrootte. De bijdrage in de verzendkosten wordt bij een retournering niet terug betaald.

 

3. Gegevens


3.1 U dient er zorg voor te dragen dat u gegevens waaronder mede, doch niet beperkt tot, e-mail-adres, adresgegevens en bankrekeningnummer volledig, juist en actueel zijn. Tevens garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de website.

3.2 Shura garandeert dat al uw gegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze gegevens niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden zonder uw voorafgaande toestemming.


3.3 Shura zal uw gegevens verwerken en opnemen in haar bestand om haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst die zij met u heeft gesloten na te kunnen komen en/of uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Daarnaast kan uw e-mail-adres worden gebruikt om u op de hoogte te stellen van bepaalde producten en diensten die voor u aantrekkelijk kunnen zijn, tenzij u daarvoor geen toestemming hebt gegeven.


3.4 U kunt altijd uw eigen gegevens inzien en desgewenst wijzigen op de website.

 

4 Totstandkoming van de overeenkomst


4.1 De overeenkomst komt tot stand door de ontvangst van Shura van uw bestelling.


4.2 Het wijzigen van een overeenkomst is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk door Shura is geaccepteerd.


 

5 Levering

5.1 De bestelling wordt bij u thuis afgeleverd door Post NL, tenzij u op de website heeft aangegeven dat u de bestelling zelf afhaalt of dat de bestelling op een ander afleveradres afgeleverd dient te worden. De leveringstermijn is maximaal 5 dagen.


5.2 Shura streeft ernaar om bestellingen – indien voorradig – binnen 2 werkdagen, na ontvangst van de betaling, te versturen.

5.3 Indien de levering vertraging oploopt 
- hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen- of indien een bestelling 
niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen. 
De klant heeft in dat geval het recht om de resterende bestelling schriftelijk of mondeling te annuleren. 
Shura heeft een gerechtelijke leveringstermijn van 30 dagen. 
 Wanneer de klant de bestelling binnen deze termijn niet heeft ontvangen, kan deze de koop kosteloos ontbinden.


5.4 U bent verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze u ter beschikking worden gesteld.


5.5 Indien u de afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor de levering bestemde producten worden opgeslagen voor uw risico en rekening.


5.6 Indien u zelf een verkeerd adres heeft opgegeven voor de levering, dan zijn de extra verzendkosten voor uw rekening.


5.7 Bij overschrijding van de maximale levertijd van 5 dagen hebt u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail of brief aan Shura te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 10 dagen na de kennisgeving aan u geretourneerd.


 

6 Risico tijdens transport


Gedurende het transport van de producten zal Shura het risico dragen in geval van schade, diefstal of verlies van de producten. Op het moment van aflevering van de producten zal dit risico op u overgaan.


 

7 Afkoelingsperiode


7.1 U bent gerechtigd zonder opgave van reden de overeenkomst binnen 7 dagen na ontvangst van het betreffende product te ontbinden. Shura zal dan binnen 30 dagen na ontvangst van het geretourneerde product het aankoopbedrag retourneren mits het betreffende product onbeschadigd is, niet gedragen, gewassen of anderszins duidelijk gebruikt of bewerkt is en voorzien is van de originele verpakking en (info)kaartjes.

7.2 De kosten van het terugzenden van het betreffende product komen voor uw eigen rekening.


 

8 Garanties


8.1 Shura garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de op de website vermelde specificaties.
8.2 U dient het geleverde product op het moment van de levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn, te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort u te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.


8.3 Indien binnen 14 dagen na levering blijkt dat de producten niet voldoen aan de op de website vermelde specificaties, zal Shura binnen dagen 30 na ontvangst van de producten er zorg voor dragen dat het door u betaalde bedrag zal worden geretourneerd. U kunt Shura ook, naar eigen keuze, verzoeken om het betreffende product te vervangen of te herstellen. Deze garantietermijn is slechts langer indien de fabrikant van het betreffende product zelf een garantie geeft van meer dan 14 dagen.


8.4 Na verloop van de in artikel 9.3 genoemde garantietermijn is Shura gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.


8.5 De in dit artikel genoemde garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Shura, u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht wijzigingen aan te brengen aan het betreffende product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.


 

9 Eigendomsvoorbehoud


Shura blijft volledig eigenaar van het geleverde product tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.


 

10 Betaling


10.1 Tijdens het totstandkomen van de overeenkomst kunt kiezen uit de betaalmethode iDeal. Als u telebankiert bij de Rabobank, 
ABN AMRO of ING (Postbank), kunt u op deze manier elektronisch de betaling van uw bestelling regelen.


10.2 Shura gaat pas over tot levering van het product wanneer de betaling daarvoor door haar is ontvangen.10.3 Wanneer de betaling niet binnen 8 dagen is voldaan, zal de bestelling worden geannuleerd.

 

11 Incassokosten


Als u in gebreke blijft door aan uw betalingsverplichtingen te voldoen, kan Shura niet alleen aanspraak maken op de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag, maar ook op alle redelijke kosten die Shura moet maken ter verkrijging van haar vordering buiten rechte. De incassokosten worden vastgesteld op in ieder geval 15% van de hoofdsom; als Shura kan aantonen dat zij hogere kosten heeft moeten maken, dan komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.


 

12 Intellectuele eigendomsrechten


12.1 De (intellectuele eigendoms-)rechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij Shura haar licentiegevers, de fabrikanten van de betreffende producten en/of derden aan wie Shura niet gelieerd is.


12.2 U mag (delen van) de website niet op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één hardcopy.


12.3 Daarnaast mag u geen veranderingen in de geleverde producten aanbrengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.


12.4 U mag alleen een hyperlink naar de Website aanbrengen indien dat gebeurt voor louter informatieve doeleinden. Het aanbrengen van een hyperlink voor enig ander doel, zoals een commercieel doel, is derhalve verboden.


 

13 Aansprakelijkheid


13.1 Indien door Shura geleverde producten gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Shura jegens u beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden onder artikel 9 (Garanties) is geregeld.


13.2 De aansprakelijkheid van Shura voor directe of indirecte schade is in ieder geval altijd beperkt tot een bedrag, gelijk aan de koopprijs van het gebrekkige product, tenzij de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door uzelf.


13.3 Shura sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit de onmogelijkheid de Website te gebruiken, het feit dat bepaalde informatie op de Website onjuist, onvolledig of niet actueel is en het onrechtmatig gebruik van de systemen van Shura, waaronder de website, door een derde.


13.4 De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Shura of haar ondergeschikten.


 

14 Overmacht


Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


 

15 Verwijzingen


De Website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar de websites van derden. Shura heeft geen zeggenschap over deze websites. Shura is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.


 

16 Diversen


16.1 Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.


16.2 De administratie van Shura geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u gedane aanvragen en/of bestellingen. U erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.


16.3 Shura is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met u door een enkele kennisgeving aan u aan een derde over te dragen.


16.4 Indien en voorzover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Shura zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.


 

17 Toepasselijk recht en bevoegde rechter


Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam. Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door Shura aangepast worden. Shura adviseert daarom de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken.

 

© 2012 Shura, Piet Heinstraat 35 te Nijmegen. Kvk 09196120 – Alle rechten voorbehouden.

Powered By OpenCart
Shura © 2019